///”WE DID IT JOE”////

13.7X18.5)))))))))))))
SCREENPRINT ON PAPER}}
207]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
{{{{{{{“Biden’s bureocracy, systematic war, last flight, the FALLEN & joe’s speech.”}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}

[[For ZAKI ANWARI, 19. He was a Afghan youth footballer. He died in fall from US plane leaving Kabul.]]]]]]]]]]]]]]]]]]]